Základné informácie o motorových olejoch

Návod pre vlastníka automobilu obsahuje informácie, aký typ motorového oleja treba použiť.

Typy olejov sa špecifikujú podľa nasledujúcich parametrov:

Viskozita

Viskozita
SAE (napr. SAE 5W-40) určuje, aký hustý je olej alebo aká je jeho viskozitná trieda. Čím vyššia je klasifikácia SAE oleja, tým vyššia je jeho viskozita pri 100°C. Viskozita pri 100°C je meradlom prípustného zaťaženia oleja, resp. jeho schopnosti chrániť motor počas prevádzky, zatiaľ čo viskozita pri nízkych teplotách (číslo W, W = winter – zima) charakterizuje vlastnosti oleja pri nízkych teplotách. SAE 5W-40 je multiviskozitný olej, čo znamená, že zabezpečuje dobré štartovanie pri nízkych teplotách a súčasne udržiava mazací film pri vysokých teplotách motora.

Trieda

API (American Petroleum Institute) je americký systém klasifikácie, ktorý označuje úroveň kvality oleja. Systém je rozdelený na dve skupiny: jedna pre benzínové motory, označovaná písmenom S (SA až SM), a druhá pre vznetové motory, označovaná písmenom C (CA až CI-4). Druhé písmeno označuje úroveň triedy. Čím je toto písmeno ďalej v abecede, tým vyšším požiadavkám olej vyhovuje.
ACEA (Európska organizácia výrobcov automobilov). Európsky klasifikačný systém, ktorý tiež označuje úroveň triedy motorového oleja. Tento systém je rozdelený na tri skupiny: jednu pre benzínové a ľahké vznetové motory s označením A/B (A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5). Druhú novú pre motory s pomôckami na následné ošetrenie C (C1, C2, C3), a jednu pre ťažšie vznetové motory s označením E (E2, E4, E6, E7).

ACEA A1/B1 a A5/B5 pokrýva tiež požiadavky na vlastnosti charakterizujúce úspory paliva. Znamená to, že systém ACEA neoznačuje dôsledne vyššiu kvalita vyššími ukazovateľmi.

Dôležité je uvedomiť si, že intervaly výmeny olej uvádzané výrobcami automobilov sú iba orientačné hodnoty platné za priaznivých jazdných podmienok. Medzi nepriaznivé jazdné podmienky môžeme zaradiť:

• jazda na vzdialenosť kratšiu ako 10 km,

• teploty pod 5°C,

• nadmerný podiel jazdy v dopravných zápchach a voľnobeh,

• vysoké teploty motora, napr. pri jazde s karavanom alebo s iným prívesom.

V Škandinávii ľudia často jazdia na krátke vzdialenosti v chladnom, vlhkom počasí. Práve to sú prevádzkové podmienky, ktoré trvale a negatívne vplývajú na mazacie a ochranné vlastnosti. Preto je dobrým pravidlom vymieňať olej najmenej dvakrát do roka,– na jar a na jeseň.
Zdroj: statoil.com (09/2007)

Lexikon – Prevodové oleje

Výber typu prevodového oleja Návod pre vlastníka automobilu obsahuje informácie, aký typ prevodového oleja treba použiť.

Je veľmi dôležité riadiť sa týmito pokynmi, bez ohľadu na to, či sa vzťahujú na SAE, API alebo 'osobitné oleje' odporúčané výrobcom automobilu.

Viskozita

Systém SAE pre prevodové oleje je štruktúrovaný rovnako, ako systém pre motorové oleje, avšak viskozitné triedy majú vyššie číselné hodnoty (70W, 75W, 80W, 85W, 80, 85, 90, 110, 140, 190 a 250). Znamená to napríklad, že prevodový olej SAE 75W zodpovedá motorovému oleju SAE 10W.

Trieda

API: systém klasifikácie označuje triedu prevodového oleja v poradí GL-1, GL-4 a GL-5. V tomto prípade zvyšovanie čísla neznamená zvyšujúcu sa kvalitu. Písmená prefixu GL (Gear Lubricant – prevodové mazivo) označujú, že ide o prevodový olej, zatiaľ čo číslo označuje množstvo aditív EP (Extreme Pressure – extrémny tlak) a oblasť použitia.
API GL-1 je olej bez aditív EP. API GL-4 obsahuje mierne aditíva EP a používa sa vo veľkej miere v mechanických prevodovkách. API GL-5 obsahuje výkonné aditíva EP a spravidla sa používa v hypoidných súkoliach a diferenciáloch.
Zdroj: statoil.com (09/2007)
Lexikon – Glosár

Aditívum
Látky pridávané k mazivám, palivám a palivovým olejom. Látka zlepšujúca prírodné vlastnosti oleja.

API
Americký ropný inštitút. Špecifikuje kvalitatívne triedy motorových olejov a prevodových olejov.

ASTM
Americká spoločnosť pre testovanie a materiály.

Bod odkvapnutia
Teplota, pri ktorej sa už olej neleje.

Bod tuhnutia
Najnižšia teplota, pri ktorej je olej ešte stále tekutý (pri ochladzovaní).

Bod vzplanutia
Teplota oleja, pri ktorej sa uvoľňované plyny zapália otvoreným plameňom. Meria sa metódou COC (clevelandská otvorená miska) alebo metódou PMCC (otvorená miska Pensky-Martens).

CCMC/ACEA
Aliancia Európskych výrobcov automobilov v rámci EÚ.

CP
centiPoise, meracia jednotka dynamickej viskozity; mPa.s.
cSt
centiStoke, meracia jednotka kinetickej viskozity.
(1cSt = mPa.s/hustota = mm2/s)

Čerpateľnosť
Najnižšia teplota, pri ktorej možno olej čerpať.

Detergent
Rozpúšťajúce aditívum.

Dispergátor
Aditívum udržiavajúce nečistoty jemne rozdelené v oleji.

DIN
Nemecká priemyselná norma

Emulgovateľný olej
Olej, ktorý sa mieša s vodou.

Engler (°E)
Bývalá meracia jednotka viskozity.

EP
Extrémny tlak, aditívum do oleja a mazacieho tuku pre vysoké tlaky

.
Glykol
Druh liehu, ktorý sa široko používa v technológii mazania.

Grafit
Tuhé mazivo používané ako aditívum do oleja a mazacieho tuku.

HD
Heavy Duty – staršie označenie motorových olejov s čistiacimi aditívami.

IR
Infračervený spektrofotometer na analýzu mazív.

Kal
Usadeniny nečistôt, hlavne v motoroch. Závisia od aditív v oleji.

Koloidy
Extrémne malé častice pridávané k mazivám.

Krakovanie
Rozbíjanie molekúl, molekuly ťažkých olejov sa rozbíjajú na ľahšie molekuly.

Lítiový komplexný mazací tuk
Mazací tuk zahustený komplexným lítiovým mydlom, aby sa mohol používať pri vyšších pracovných teplotách.

Mastné oleje
Živočíšne a rastlinné oleje. Používajú sa ako aditíva spevňujúce film (zmiešaný olej).

MIL-L xxx
Americké vojenské špecifikácie.

(MIL-L-2105C = API GL-5)
(MIL-L-46152D = API SG)
MVMA
Združenie výrobcov motorových vozidiel.

Nafténický základný olej
Minerálny olej s dobrými reologickými vlastnosťami pri nízkych teplotách.

NLGI
Systém klasifikácie mazacích tukov podľa konzistencie.

NMMA
Národné združenie námorných výrobcov, následník BIA – Združenia lodného priemyslu.

Obsah popolovín
Zvyšky popola zostávajúce po oleji, ktorý bol úplne spálený. Obsah popolovín sa určuje v hmotnostných percentách a zahŕňa anorganické soli, oxidy a minerály.

Odpadový olej
Použitý mazací olej, ktorý musí byť vhodným spôsobom likvidovaný.

OEM
Výrobcovia pôvodných zariadení, výrobcovia technických zariadení (použitím komponentov od subdodávateľov).

Ochrana proti korózii

Aditívum proti hrdzi a korózii.

Ochrana proti oxidácii

Aditívum určené na predchádzanie oxidácii oleja a na predĺženie jeho životnosti.

PAO
Polyalfaolefíny, t.j. typ syntetického základného oleja, ktorý možno miešať s minerálnym olejom.

Parafínový základný olej
Minerálny olej, najčastejšie používaný typ základného oleja pre mazivá.

Penivosť
Dochádza k nej pridávaním vzduchových bublín do oleja. Znižuje sa odpeňovacími aditívami. Bubliny zhoršujú mazacie vlastnosti a zvyšujú oxidáciu.

Polyméry
Dlhé molekulové reťazce. Syntetické aditívum na zlepšenie reologických vlastností oleja.

PPM
Počet častíc na milión, t.j. koncentrácia 1/1 000 000 látky v zmesi.

SAE
Spoločnosť automobilových inžinierov. Systém SAE sa používa na zatrieďovanie motorových a prevodových olejov podľa ich viskozity.

Silikóny
Vodovzdorné a silno vodoodpudivé polyméry.

Sírnik molybdeničitý (MoS2)
Tuhé aditívum do olejov a mazacích tukov.

Syntetický olej
Mazacie oleje, kde sa základný olej vyrába chemickým postupom. Východiskovými surovinami spravidla bývajú ropa alebo plyn.

TBN
Číslo celkovej alkality. Indikuje schopnosť oleja neutralizovať kyseliny.

Technologický olej
Olej, ktorý je súčasťou alebo spotrebovávaný vo výrobe.

Tribológia
Veda o mazaní, trení a opotrebení.

Trenie
Odpor kladený pohybu.

VI
Viskozitný index, vyjadrenie odolnosti oleja proti zmene viskozity pri zmenách teploty.

Viskozita
Označuje hustotu a/alebo reologické vlastnosti tekutiny.

Naposledy aktualizovane dňa 23.11.2016